hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ศึกษาดูงานโครงการ Smart Organization และการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล แทนการจัดเก็บเอกสาร รูปแบบกระดาษ (Paperless) พัฒนาการบริการในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) และการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566
นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “Health & Wellness” ยกระดับการสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน วันที่ 26 กันยายน 2566 นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมวิชาการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕66 วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในงานจัดให้มีบูธแสดงผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “วิจัย/เรื่องเล่า” โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ผลงานชนะเลิศ “CQI/นวัตกรรม” โดยโรงพยาบาลมะการักษ์ และผลงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาดีเด่นชื่อบูธเภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน “We Care for Everyone” และผลงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “WELLNESS” รวมทั้งผลงานตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น “ดูแลทุกกลุ่มวัย ไร้รอยต่อ” โดย รพ.สต.บ้านหนองตากยา ตำบลท่าม่วงซึ่งได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิตเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพอีกด้วย จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566 การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับและผู้ให้บริการ นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “Health & Wellness” ยกระดับการสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานเด่น ด้านการสาธารณสุข ๒.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี 3. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ได้อย่างมีคุณภาพ 4.เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับ การประชุมวิชาการในวันนี้ เปิดโอกาสที่ให้บุคลากรสาธารณสุขได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งมีเครือข่ายในการสนับสนุนและสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีผู้บริหารให้ความสำคัญ นำนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ที่จะพัฒนางานวิชาการไปสู่เวทีในระดับประเทศ เขต หรือในระดับสากล สิ่งสำคัญผลงานวิชาการทุกรูปแบบ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง องค์กร และส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ในการประชุมมีการชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “30 บาท พลัส” พ.ศ. 2567 โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “MOPH Plus” พ.ศ. 2567 ในระยะสั้น และเร่งด่วน (Quick Win 100 วัน) โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho