hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 การเฝ้าระวังและสอบสวน AEFI ตามแนวทางที่กองระบาดวิทยากำหนด นอกจากนี้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 53/2564 เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในการประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามระดับศักยภาพการให้บริการของหน่วยงาน และจัดลำดับรายการคำของบประมาณ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 6,000 ขวด จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ มีน้ำดื่มสะอาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho