hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมีนายแพทย์ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวนและนายแพทย์กำพล พฤกษาอุดมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.745716821084332


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

🎙นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ “คุยให้ชัด ผู้ว่าฯ จัดให้” (ผู้ว่าฯ พบประชาชน) ที่ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีตารางออกอากาศในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี AM.558 และเพจ สวท.กาญจนบุรี ในการแนะนำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.745324447790236

 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 6 เมษายน 2567 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ่อพลอย และโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ติดตามการดำเนินงานในหน่วยบริการ ให้มีการบริการอย่างครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยนวัตกรรมสุขภาพ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้สนับสนุนที่ตรงกับความต้องการเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณริมคลองชลประทาน บริเวณโรงเรียนวัดหนองเสือ และวัดหนองเสือ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายประกอบ แจ่มศรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2567 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชดำริเพื่อวิถีชุมชน ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ จำนวน 1,072 ต้น การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 7,200 ตัว การทำความสะอาดพื้นที่ศาสนสถานและตรวจระบบไฟฟ้าวัดหนองเสือ ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนวัดหนองเสือ เพื่อสร้างจิตสาธารณะและปลูกจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมตั้งมั่นที่สืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสร้างคุณประโยชน์เพื่อชาติสืบไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.742872191368795


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho