hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมเซซาโว่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานนำทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) ออกเยี่ยมเสริมพลัง ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสังขละบุรี โดยมี นายแพทย์กฤษฎา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี นายรังสิมันต์ุ ทองสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี และคณะกรรมการ (พชอ.) ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานในประเด็นยาเสพติด และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว (Long Term Care : LTC) ซึ่งมีการดำเนินงานโดยมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ มีการดำเนินงานป็นทีมแบบมีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรอทดสอบขับรถบริเวณหน้าอาคาร3 (อาคารใบอนุญาตขับรถ) สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 เข้ารับราชการ เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ และทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆได้ทันในปี 2566 และมีการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางใช้ประโยชน์ของการทำงานในอนาคต


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสังเคราะห์ความรู้ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายแพทย์ชนาธิป ไชยเหล็ก นายแพทย์ชำนาญการให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho