hotnews

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในงานเน้นสร้างความตระหนักและเรียนรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ชิด จังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการดังกล่าว มอบหมายหน่วยงานประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผลการดำเนินงานโครงการฯในปี 2565 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัล
- โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge : CCC จำนวน 2 รางวัล
1. ประเภทจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลำดับที่ 3
2. รางวัลประเภทจำนวนแคลอรีสะสมสูงสุด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลำดับที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5 ได้รับรางวัลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดกาญจนบุรี และซ้อมแผน Table Top ในการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมมีการบรรยาย การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่2) พ.ศ.2562, การบรรยาย "การประเมินผู้ป่วย และสัญญาณเตือนอาการผิดปกติทางจิต แนวทางการจัดการดูแล" โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อังกูร ภัทรากร ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พันตำรวจโทหญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ) ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี (ดีเด่น) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ) และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองโสน อำเภอเลาขวัญ (ดีเด่น) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พันตำรวจโทหญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
จากนั้นคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE โอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho