hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ในการประชุมมีการชี้แจงทิศทางการจัดบริการคลินิกกัญชทางการแพทย์แบบบูรณาการ ผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ประเด็นการตรวจราชการ สาขากัญชาทางการแพทย์ รอบ 2 ปี งบประมาณ 2565 ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี และการนำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลชุมชน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดการอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข หลักสูตร “อัศวิน” รุ่นที่ 1 สร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมย้ำความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาตนเอง องค์กร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบโอวาทและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 38 คน ที่ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดเปิดกว้าง รอบรู้ มีความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเผชิญสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 หรือ หลักสูตร “อัศวิน” เป็นการสร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีทักษะทางสังคม มีความคิดรวบยอด สามารถวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีความสุข
“ขอให้นำความรู้ ทักษะ แนวคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุง พัฒนาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน โดยขอให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ หมั่นพัฒนาตนเอง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะจะเป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาความรู้ ให้กลายเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ นำไปปฏิบัติและสอนต่อให้ผู้อื่นปฏิบัติได้ รวมถึงกล้าตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และดูผลกระทบรอบด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร และประชาชน” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว
ทั้งนี้ การฝึกอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข หลักสูตร “อัศวิน” รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และหน่วยงานภายนอก อาทิ แพทย์จาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง และหัวหน้างานสำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เป็นต้น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00-14.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน กับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง เรื่อง “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี และโรคฝีดาษลิง” โดยมี นายอเนก จินดาหลวง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ย้ำการป้องกันโรคฝีดาษลิงแต่อย่าตื่นตระหนก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาการของโรคมีความรุนแรงน้อยลง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) พบผู้ป่วย 18 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 27,256 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 165 ราย รักษาหายสะสม 26,829 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 262 ราย สถานการณ์การใช้เตียง ใช้งาน 126 เตียง มีเตียงว่าง 3,570 เตียง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังจากการเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยังไม่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อโควิดให้การดูแลรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาล มีการปรับจำนวนวัน Self Quarantine ในกลุ่มเสี่ยงสูงตามประกาศของกรมควบคุมโรค 5+5 วัน คือให้กักตัวเอง 5 วัน สังเกตอาการอีก 5 วัน รวมทั้งปรับตารางการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะ Post pandemic สำหรับการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติของประชาชน โดยดำเนินการตามมาตรการ “2U” คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination โดยกลุ่มเสี่ยง 608 คือผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และโรคเรื้อรังรับวัคซีนเข็มกระตุ้นมากที่สุด ทั้งบริการแบบ walk in และเชิงรุก รวมทั้งมาตรการ 3 พอ คือ เตียงพอ หมอพอ และยาเวชภัณฑ์พอ

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho