hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน"เทศกาลของดีเมืองกาญจน์" ครั้งที่ 1 โดย ว่าที่ ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานฯ
งาน"เทศกาลของดีเมืองกาญจน์" ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดขึ้น ภายในงานมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภค ของดีประจำจังหวัดกาญจนบุรี สินค้า GI เช่น นิลเมืองกาญจน์ ทุเรียนทองผาภูมิ เงาะทองผาภูมิ สินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร รวม 70 คูหา การจัดงานมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ไปจนถึง 2 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
🛒 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้เลือกซื้อสินค้า สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของดีเมืองกาญจน์อีกด้วย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายประกอบ แจ่มศรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 14/2567 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้มอบนโยบายและสั่งการ ในประเด็นยาเสพติด โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พาหมอไปหาประชาชน เร่งดำเนินการงบประมาณ ปี 2567 การจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ (เดิน วิ่ง ปั่น) จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้า ใน 6 ประเด็น จนเสร็จสิ้นการประชุมฯ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.775378884784792


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขและฝึกทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ Community-based Learning(CBL) คือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับความเป็นจริงหรือเรียนรู้จากชุมชนในการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือการปฎิบัติงานในชุมชนการเข้าถึงปัญหา การแก้ปัญหาชุมชนในการให้บริการในศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ของชุมชนและการจัดการความรู้

 


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,