ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 3 อำเภอ คือ - อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- อำเภอท่าม่วง
- อำเภอบ่อพลอย
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นายอนุชา วรหาญ
นายอนุชา วรหาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายอนุชา วรหาญ
นายอนุชา วรหาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ หน่วยงานใน 3 อำเภอ
- อำเภอห้วยกระเจา
- อำเภอเลาขวัญ
- อำเภอหนองปรือ
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ
นายไพฑูรย์ วิไลวรรณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ
นายไพฑูรย์ วิไลวรรณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 3 อำเภอ คือ
- อำเภอทองผาภูมิ
- อำเภอศรีสวัสดิ์
- อำเภอด่านมะขามเตี้ย
และรับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานนิติการ

นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์
นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์
นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 2 อำเภอ คือ
- อำเภอไทรโยค
- อำเภอสังขละบุรี
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

นายวรรณะ วีระผาสุก
นายวรรณะ วีระผาสุกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวรรณะ วีระผาสุก
นายวรรณะ วีระผาสุกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 2 อำเภอ คือ
- อำเภอท่ามะกา
- อำเภอพนมทวน
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแบะเภสัขสาธารณสุข
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายศุภกร สุขประสิทธิ์
นายศุภกร สุขประสิทธิ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายศุภกร สุขประสิทธิ์
นายศุภกร สุขประสิทธิ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho