ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม
นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม
นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายกฤษดา วุธยากร
นายกฤษดา วุธยากรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายกฤษดา วุธยากร
นายกฤษดา วุธยากรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 3 อำเภอ คือ - อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- อำเภอท่าม่วง
- อำเภอบ่อพลอย
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นายวรรณะ  วีระผาสุก
นายวรรณะ วีระผาสุกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวรรณะ  วีระผาสุก
นายวรรณะ วีระผาสุกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 2 อำเภอ คือ
- อำเภอท่ามะกา
- อำเภอพนมทวน
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแบะเภสัขสาธารณสุข
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ
นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ
นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ หน่วยงานใน 3 อำเภอ
- อำเภอห้วยกระเจา
- อำเภอเลาขวัญ
- อำเภอหนองปรือ
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,