ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Flex Admin
       เมื่อ พ.ศ.2456 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชนุภาพมีพระดำริให้จัด โอสถสภา (โอสถศาลา หรือโอสถสถาน) ขึ้น เพื่อเป็นที่ทำงานของ แพทย์หลวงประจำหัวเมือง โดยให้แต่ละท้องถิ่นหาทุนเพื่อจัดตั้ง “โอสถสภาประจำท้องถิ่น” นั้นๆ ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า “ สุขศาลา ” สำหรับเมืองกาญจนบุรี ได้ก่อตั้ง “ สุขศาลากาญจนบุรี ” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง (บริเวณเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน) โดยมี รองอำมาตย์เอกนายแพทย์หลวงขจรเวชกิติ์ (แพร ยุกตะทัต) เป็นแพทย์ประจำ เป็นคนแรก
โดยต่อมาให้ผู้ว่าราชการประจำเมืองนั้นๆ คัดเลือกหมอที่มีความรู้ความสามารถขึ้นดำรงตำแหน่ง “หมอหลวงประจำเมือง” มีที่ทำการอยู่บนศาลากลางจังหวัด ใช้ชื่อว่า “ที่ทำการอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี ” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2498 โดยมี นายแพทย์สุเทพ สิงหโกวินท์ เป็นนายแพทย์อนามัยจังหวัดคนแรก แต่ยังเป็นส่วนราชการระดับภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
     ต่อมา พ.ศ.2515 ได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 200,000 กว่าบาทรวมกับเงินและสิ่งของที่รับบริจาคจากบุคคลต่างๆ ราว 26,200 บาท เพื่อก่อสร้างที่ทำการอนามัยจังหวัดขึ้นภายในที่ดินบริเวณศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 87 วา เลขที่ 270 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ที่อยู่ปัจจุบัน) เป็นอาคารตึกแถว 2 ชั้น โดยใช้ร่วมกับที่ทำการมาลาเรียจังหวัด แต่ยังคงยังใช้ชื่อเดิมอยู่ ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ” และ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี” ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข และถือเอาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2517 เป็นวันก่อตั้ง “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งมีนายแพทย์พยงค์ เวสสบุตร ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนแรก
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,