hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 2/2566 โดยมีว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมมีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี การแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (Communicable Disease Control Unit Plus Vector Control Unit : CDCU Plus VCU) มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเร่งรัดการฉีดวัคซีน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 และร่างแผนรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัยโรงเรียนสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและรอบรู้สุขภาพ ปี 2566 เพื่อฟื้นฟูงานอนามัยโรงเรียนให้แก่บุคลากรครู และชี้แจงนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย" เพื่อให้สอดคล้อง กับระบบเฝ้าระวังโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่พรมแดนระหว่างประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho