hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ และโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมีนายแพทย์ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ ลานสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน วันป้องกันภัยแห่งชาติประจำปี 2566 ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2567 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2567 รวม 7 วัน และใช้หัวข้อรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยบูรณาการหน่วยงาน ในสังกัดทุกระดับ ระยะเวลา 7 วันระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” พร้อมมอบนโยบายดังนี้ 1. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออยู่เวร รับผิดชอบอยู่เวรโดยเคร่งครัด 2. กรณีอุบัติเหตุหมู่หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ขอให้ผู้รับผิดชอบ รายงาน ข้อมูลถึงผมในทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น 3. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ 1. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 2. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ 4. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 5. ไม่ดื่มสุราหรือรับโทรศัพท์ขณะขับขี่รถ ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายประกอบ แจ่มศรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชนชาติไทย จากนั้น เวลา 07.45 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho