hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2654 ตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขประจำฤดูกาลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2564 โอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.อนุ ทองดี ที่เข้ารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อสื่อสารข่าวสารกิจกรรมโครงการที่สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประชาชนสามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมอบรมครู ตชด. (ครู ก.) โครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญยาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยในโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานตามนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร สู่การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการดูแลตนเองและชุมชนในอนาคต


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในสถานประกอบการ ของบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้แรงงาน ให้สถานประกอบการมีแนวทางคู่ขนานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ อสต. ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมศูนย์เทรสนิ่ง เซ็นเตอร์ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการควบคุมป้องกันโรคจังหวัดกาญจนบุรี และมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการควบคุมป้องกันโรคของอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho