hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 โดยเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสนับสนุนละพัฒนาภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี จำเป็นต้องใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ และเพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจการดูแลสุขภาพ และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประชาชน และชุมชน สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อความร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การค้าโรบินสันกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) เพื่อชะลอการระบาด บรรเทาผลกระทบให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็น Blue Zone พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยิ่งทำให้ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกสัปดาห์ มีการติดตามผลการดำเนินงานเรื่องวัคซีนในทุกพื้นที่ 13 อำเภอทุกวัน การบริหารจัดการวัคซีนทุกสูตรตามหลักวิชาการ คำนึงถึงวันหมดอายุของวัคซีน เร่งฉีดโดยเร็วก่อนวัคซีนหมดอายุ และบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในประชากรทั้งสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย รวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีนคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนเพิ่มนอกเหนือจากโรงพยาบาลทุกแห่งยังมีศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนอีกหลายแห่ง ดังนี้
1.โรบินสันกาญจนบุรี บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร เริ่มอีกครั้ง 11 มค 2565
2.โลตัส กาญจนบุรี บริเวณ ร้านกาแฟอเมซอน เริ่ม 4 มค 2565
3.บิ๊กซี กาญจนบุรี บริเวณโถงด้านหน้า เริ่ม 4 มค 2565
4.TMK กาญจนบุรี บริเวณชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ เริ่ม 4 มค 2565
5.ร้านของฝากศรีฟ้า ท่าม่วง เริ่ม 5 มค 2565
6.ห้างกนกกาญจน์ บริเวณชั้น 3 เริ่ม 4 มค 2565
วัคซีนหลักจะเป็นแอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ โดยให้บริการทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว ไม่จำเป็นต้องเป็นมีทะเบียนบ้านในกาญจนบุรี ซึ่งเป็นบริการดีๆจากใจสาธารณสุขกาญจนบุรีตั้งใจมอบให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด สบายที่สุด สถานที่ฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยเรื้อรัง ยิ่งจำเป็นต้องฉีด เพราะถ้าท่านได้รับเชื้อจะมีความเสี่ยง มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวท่าน หยุดความรุนแรงและการสูญเสียด้วยการฉีดวัคซีน
นอกจากเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ร่วมกับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ได้แก่ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100 % ตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สาธารณะ อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา จมูก ปาก ล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนส่วนตัว ระมัดระวังเมื่อไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และการรับประทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก การเดินทางไปสถานที่ต่างๆด้วยความระมัดระวัง เลือกร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบเปิด อากาศถ่ายเทสะดวก คนไม่แออัด ขอให้สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ทั้งคนในครอบครัวและคนรู้จัก และช่วงกลับมาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่อาจมีการระบาดมากขึ้น ทั้งนี้ หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจ ATK เพื่อให้รู้ผลเร็ว และเข้าสู่ระบบควบคุมป้องกันโรคได้เร็ว ลดการแพร่เชื้อในชุมชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่5 ครั้งที่ 104 ผ่านระบบzoom เพื่อสรุปประเด็นสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด โดยมี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุม


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho