hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถง อาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีนายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่รัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง ในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นรากฐานสำคัญของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของชาติไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ขอเชิญชวนชาวกาญจนบุรี ออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้แผ่นดินไทยไร้สโตรค โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 05:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho