hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการตรวจและระบบงานใบอนุญาต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้ระบบงานใบอนุญาตที่ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน ในการให้บริการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความโปร่งใสในการออกใบอนุญาต


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ 20 เมษายน 2566 ที่วัดตะคร้ำเอน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข ้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป คณะสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา จัดโดย ดร.ประกริต รัชวัตร์์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี้ จักรีรัช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีพระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.8 ) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทธิปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายมหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระมหาวิสูตร วิสุทฺธปญฺโญ รองเจ้าคณะจังหวัด ที่เมตตาให้คำปรึกษา และพระครูวิสาลกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน และคณะสงฆ์ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ กลุ่มเป้าหมายการอบรมเป็นพระภิกษุทุกวัดในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 240 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา และเพื่อให้พระภิกษุ ที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.ประกริต รัชวัตร์์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรทั่วประเทศ พบว่ามีพระภิกษุสำมเณรที่สุขภาพดี ร้อยละ 52 มีภาวะเสี่ยงร้อยละ ๑๙ และอาพาธร้อยละ 28.5 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีผู้ดูแล และเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง โดยปัจจัยที่ทำให้อาพาธคือ ไขมันและน้ำตาลในเลือดสูง ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนโรคที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง อีกทั้งยังพบว่าพระภิกษุอาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหาร ปวดหลัง ปวดเอว และข้อเสื่อม ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะพระภิกษุในการเป็นผู้ดูแลสุขภาพพระภิกษุอาพาธจึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับเนื้อหาการอบรมหลักสูตร "พระบริบาลภิกษุไข ้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีฯ ประกอบด้วย หลักการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในพระภิกษุ เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดสมอง, โควิด-19 ปัญหาสุขภาพจิต การเจาะน้ำตาลปลายนิ้วและการฉีดยาเบาหวาน การใช้ สบช. โมเดล ในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย การให้อาหารทางสายยาง การปฐมพยาบาล การทำแผล การช่วยชีวิต (CPR) ตลอดจน การออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ การอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทุกวัดมีพระบริบาลที่มีความรู้ในการดูแลพระภิกษุที่อาพาธ และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับพระภิกษุ เพื่อให้พระภิกษุทุกวัดมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืน

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสัมมนาวิชาการ ยกระดับการเพาะปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี มู่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก สนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว รวมถึงเกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำไปผลิตยาได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ คาดปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ยกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพ” พร้อมเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และศูนย์นวัตกรรมกัญชา
เพื่อการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั่วโลกเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีความต้องการอย่างกว้างขวาง ทำให้ตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายมีขนาดใหญ่ถึง 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 5 แสนล้านบาท และยังคงครองอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17 โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพมีสัดส่วนรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ในการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระบวนการเพาะปลูกถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญ ต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐาน
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรและการเก็บรวบรวมที่ดีสำหรับ
พืชสมุนไพร “WHO guidelines on good agricultural and collection practices : GACP” เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์สำหรับผลิตยาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมาวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว เกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนากัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 48,298 ล้านบาท
“ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่หลากหลายและมีคุณภาพดี ขอให้นำประโยชน์จากสมุนไพรไทยมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบาย Health for Wealth สำหรับพืชกัญชายังถือเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอกัญชาไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย และจะมีการเสนอต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปีนี้” นายอนุทินกล่าว.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สร้างขึ้นใหม่จากความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตลาดเขตกับภาคประชาชน โดยบริจาคที่ดิน ทุนทรัพย์ และจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมกว่า 15 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน ที่มีคุณภาพและสะดวก รวดเร็ว
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาค 12 ราย โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล อสม.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานกว่า 1,500 คน
นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านตลาดเขต ได้ให้บริการประชาชนมากกว่า 4,000 คน ทำให้มีปัญหาเรื่องพื้นที่คับแคบ ผู้รับบริการเกิดความแออัด รวมถึงในช่วงฤดูฝนยังมีปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.บ้านตลาดเขต จึงเห็นควรจัดสร้างอาคารแห่งใหม่ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน และคณะกรรมการร่วมกันจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 15,802,932 บาท
“ขอชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรของรพ.สต.บ้านตลาดเขต ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนารพ.สต.บ้านตลาดเขต และประชาชนอําเภอพนมทวน ที่รวมใจบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ รวมทั้งยังจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” นายอนุทินกล่าว
สำหรับรพ.สต.บ้านตลาดเขต แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ 54 ตารางวา เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ห้องเวชระเบียน ห้องจ่ายยา คลังยา ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก ห้องนวดแผนไทย และห้องตรวจโรคทั่วไป 2 ห้อง มีโรงพยาบาลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก จากการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสะดวก รวดเร็ว

© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho