hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประวัตินายแพทย์ชาติชาย  กิติยานันท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล        นายแพทย์ชาติชาย  กิติยานันท์

          วันเกิด            วันที่  20  กันยายน  2510

          อาชีพ             รับราชการ  ตำแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                               กาญจนบุรี (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์))

บรรจุเข้ารับราชการ  1 เมษายน 2541  อายุราชการ 23 ปี 6 เดือน

สถานที่ทำงาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ต.ปากแพรก  อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

ภูมิลำเนา         จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 • ปี 2537 จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

               จาก Lyceum Nurthwestern University

 • ปี 2538 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2538 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2541 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
 • ปี 2547 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • ปี 2552 อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา
 • ปี 2553 อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
 • ปี 2556 ประกาศนียบัตรระดับสูง หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์

           สถาบันพระปกเกล้า  (ปธพ. รุ่น 2)

 • ปี 2558 หลักสูตรพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ เพื่อการควบคุมป้องกัน

           โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ รุ่นที่ 1

 • ปี 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป รุ่น 10
 • ปี 2562 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง นบส. รุ่นที่ 35
 • ปี 2562 หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และ

          ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

 • ปี 2563 หลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการ สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (FEMT รุ่นที่ 15)
 • ปี 2564 ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2541 นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลมะการักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
 • ปี 2551 นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลมะการักษ์

              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 • ปี 2561 นายแพทย์ 9 เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ปี 2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 • ปี 2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
 • ปี 2564 – ปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

                              ประเภทอำนวยการระดับสูง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชา "ชากัญชา" จากคุณนภัสนันท์ สมบูรณ์ทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมติดตามความก้าวหน้า การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 13/2564


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho