hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหาสาเหตุเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dead case conference) โดยมี นพ.พราน ไพรสุวรรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานโสตฯ งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง และผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิผล สอดคล้องตามกรอบแนวทางของแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความต้องการข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องด้านสุขภาพแก่ประชาชน ขับเคลื่อนกิจกรรมและนโยบายต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งเพิ่มพูน ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงภารกิจงานในพ้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ให้ช่วยเหลือและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี (กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ) ที่มาถ่ายทอดความรู้ประประสบการณ์การดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและการประชาสัมพันธ์ ตามหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรมควบคุมโรค และวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ผ่านระบบ Cisco Webex Webinar.


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการค้าอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการชี้แจงหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho