hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรเขตสุขภาพที่มีผลงานการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดโดดเด่น ย้ำทุกหน่วยงานขับเคลื่อนบริการด้านจิตเวชและยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน พร้อมรับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิพัฒนาอนามัยเพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย
วันนี้ (10 มกราคม 2566) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เขตสุขภาพที่มีผลงานขับเคลื่อนการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดดีเด่น และกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น มีการนำส่งอย่างปลอดภัยและติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแล้ว 94 แห่ง ใน 68 จังหวัด ส่วนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับเขตสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 12, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพ 10, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดได้มากกว่า ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 11 และรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ : สามารถเร่งรัดการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มอย่างก้าวกระโดดภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 5
พร้อมกันนี้ ได้รับมอบเงินบริจาคจาก นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัย และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท เพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ โดยตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่มีการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศ การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินต้องมีการประสานและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยเฉพาะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม จึงมีความจำเป็นต้องซักซ้อมความเข้าใจทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อยและทำให้เกิดความพิการตลอดชีวิตถึงร้อยละ 70 ในรายที่เป็นรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคนี้สูงถึง 15 ล้านรายต่อปีทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านราย ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากรแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 3 ในเพศชาย นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่า 100 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้วยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 80 โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ประชาชนควรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานโสตฯ) จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยเงียบด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง “STROKE” สัญญาณเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องภัยเงียบด้านสุขภาพ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สัญญาณเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เผยแพร่สู่ประชาชน สื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho