hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 11.00 น. อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการ มสส.สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุขและสังคมโดยรวม รวมทั้งเป็นขวัญ กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีสมาชิกและครอบครัวสาธารณสุขเดือดร้อนและประสบปัญหา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานสาธารณสุข
การประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2564 หารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานของชมรมฯ เพื่อบริหารกิจการของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรีตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของสมาคมฯ ปี 2564 รวมทั้งตั้งกลุ่ม Line เพื่อการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่รวดเร็ว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง / ชุด PPE จำนวน 250 ชุด/ CPE Gown จำนวน 250 ชุด/ Isolation Gown จำนวน 250 ชุด/ Leg cover จำนวน 250 คู่ และ Face shield จำนวน 150 ชิ้น เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง รับฟังการนำเสนอผลงานของ คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย และ รพ.สต.บ้านดอนสว่าง จากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม Hospitel เดอะเลกาซีรีสอร์ท ต่อมาช่วงบ่ายเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โดยมีนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์ สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ กระบวนการดำเนินงาน ผลงานเด่น และนวัตกรรม ของ คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งพบปะ ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและ อสม./ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่แพอาหารธาราบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี (มาตรฐาน SHA Plus) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดกาญจนบุรี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho