hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สสจ.กาญจนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและการเฝ้าระวังผู้ป่วย จิตเวชและจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรง (SMI-V) ให้กับ อสม.ฯ
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและการเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรง (SMI-V) ให้กับ อสม.ฯ เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพราะยาเสพติดสร้างปัญหาสังคม ทำลายทุกระบบ กระทบทุกวงการ ทั้งระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ โดยมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างครบวงจร ส่วนด้านสาธารณสุขนั้นผู้ ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วย เป็นผู้ที่หลงผิดควรได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี ต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแทนการนำไปดำเนินคดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหัวใจของงานสาธารณสุข ในระดับชุมชนทำหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนโดยมีบทบาทสำคัญ และเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ก่อความรุนแรง (SMI-V) ต่อตนเอง และผู้อื่น อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สสจ.กาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1 ในการประชุมมีการชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและแนวทาง ปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากนั้นมีการบรรยายเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ชายแดน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ "เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ชายแดน” (แบบฝึกตามสถานการณ์โรคที่ได้รับมอบ) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และทีมจากกงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมในครั้งนี้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมจตุภัทร อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้ เป็นการนำผลการดำเนินงานจากประเด็นการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ในพื้นที่ 8 จังหวัด มาสรุปและพิจารณาข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสู่ความสำเร็จ พร้อมด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานจากการตรวจราชการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอเรื่องฟันเทียมพระราชทาน การปรับเลิกการแจ้งคิวเป็นเวลาที่จะได้รับบริการ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันงานกุฏิชีวาภิบาลที่วัดเวฬุวัน อำเภอทองผาภูมิ ผลงาน control DM/HT การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน และตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สสจ.กาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2567 ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่อง Digital Health ID การสนับสนุนงบประมาณผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ฯ ปี 2567 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2567 และโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการ กวป. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho