hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแผน สิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ (10 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลสถานการณ์ โควิด -19 ของจังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ในพื้นที่จำนวน 16 ราย มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ (ทองผาภูมิ 1 คน , เมือง 11 คน, ท่าม่วง 3 คน และไทรโยค 1 คน) (ผู้ป่วยชาย 10 คน หญิง 6 คน) ประกอบด้วย
ที่ ข้อมูลผู้ติดเชื้อ อายุ ภูมิลำเนา ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ แหล่งติดเชื้อ
1 ผู้ป่วยชาย 38 ปี ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ 4 เมษายน 2564 สถานบริการ กทม.
2 ผู้ป่วยชาย 31 ปี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 7 เมษายน 2564 สถานบริการ กทม.
3 ผู้ป่วยชาย 18 ปี ต.ปากแพรก อ.เมือง 9 เมษายน 2564 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2
4 ผู้ป่วยชาย 38 ปี ต.หนองบัว อ.เมือง 9 เมษายน 2564 ร้านอาหารย่านสถานบริการ กทม.
5 ผู้ป่วยครูหญิง 40 ปี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
6 ผู้ป่วยนักเรียนชาย 15 ปี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
7 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 16 ปี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
8 ผู้ป่วยครูชาย 29 ปี ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
9 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 14 ปี ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
10 ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.ปากแพรก อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
11 ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.หนองบัว อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
12 ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.หนองบัว อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
13 ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.บ้านเก่า อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
14 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 14 ปี ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
15 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 13 ปี ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
16 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 14 ปี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
ซึ่งจากการสอบสวนโรคและการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อพบว่าเชื่อมโยงกับสถานบริการใน กทม. โดยเฉพาะกรณีของครูโรงเรียนสาธิตที่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กนักเรียนและผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้
กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด
1) ผู้ติดเชื้อทั้ง 16 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา
๒) ได้สั่งการมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในระดับพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยดูแลและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง
เนื่องจากกลุ่มที่ติดเชื้อในระลอกนี้แพร่ระบาดในกลุ่มคนอายุไม่มากและกลุ่มเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเข้าสังคมหรือนัดหมายกลุ่มเพื่อนอย่างกว้างขวางและจะทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกครอบครัวในจังหวัดให้ถือปฏิบัติ โดยให้หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครอง (รวมทั้งความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน) ให้ควบคุมการเดินทางของคนภายในครอบครัวตัวเองโดยงดหรือลดการเดินทาง (ถ้าไม่จำเป็น) และพักอยู่ภายในบริเวณบ้านหรือเคหสถานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อสังเกตอาการของคนในบ้าน หากพบหรือสงสัยว่ามีอาการให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่โดยด่วน
มาตรการเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ
1) จังหวัดฯ เห็นว่าการระบาดในครั้งนี้ไม่มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดฯ จึงมีนโยบายที่จะคงสภาพทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคงดำเนินการอยู่ได้เป็นปกติ (หากไม่มีตัวแปรอื่นมาเกี่ยวข้อง) โดยให้ผู้ประกอบการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (10 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2564 มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 การรายงานผลการจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเมษายน 2564 ระบบรับรองผู้ป่วย OQ และโรงพยาบาลสนาม โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (10 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ข้อเน้นย้ำการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้าง


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho