hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 250 แพค จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ) นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 รับบริการฉีดวัคซีน ฟรี ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 11.00 น. อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการ มสส.สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุขและสังคมโดยรวม รวมทั้งเป็นขวัญ กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีสมาชิกและครอบครัวสาธารณสุขเดือดร้อนและประสบปัญหา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานสาธารณสุข
การประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2564 หารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานของชมรมฯ เพื่อบริหารกิจการของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรีตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของสมาคมฯ ปี 2564 รวมทั้งตั้งกลุ่ม Line เพื่อการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่รวดเร็ว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง / ชุด PPE จำนวน 250 ชุด/ CPE Gown จำนวน 250 ชุด/ Isolation Gown จำนวน 250 ชุด/ Leg cover จำนวน 250 คู่ และ Face shield จำนวน 150 ชิ้น เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho