hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 4 / 2566 ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องเทคนิคการใช้ Normal saline irrigate 150 ml การนิเทศพัฒนาระบบยา การดำเนินงาน rdu เภสัชกรภาคกลาง และโรงพยาบาลอัจฉริยะ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566 ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องคำสั่งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ชี้แจงตัวชี้วัดและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566 จากนั้นมีการหารือแนวทางการประเมินผลนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ ฐานข้อมูลสาธารณสุขชายแดน 4 จังหวัด ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม (House Model Quick Win) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จัดทำมาตรฐานสำหรับการส่งผู้ป่วยจากต่างประเทศเพื่อเข้ามารับการรักษาพยาบาลภายในประเทศ และการจัดทำ Timeline แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา เพื่อรับฟังการนำเสนอ สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบบริหารงาน ระบบบริการ ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์ รักษาการสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นพ.ปริพนท์ จุลเจิม ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้รอยต่อ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน เพื่อรับฟังการนำเสนอ สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบบริหารงาน ระบบบริการ ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน นายจำนงค์ โพธิ์ทา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมทวน นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม. จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การต้อนรับ
ในการนี้ นพ.ปริพนท์ จุลเจิม ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้รอยต่อ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho