hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 เมษายน เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบเกียรติบัตรชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก่ พชอ.เลาขวัญ โดยมีนางเอมอร บุตรแสงดี หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน เนื่องด้วยในปี 2566 อำเภอทุกอำเภอ มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มีการทำงานที่บูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ตรงกับความต้องการและปัญหาของประชาชน จากการเยี่ยมเสริมพลัง และคัดเลือก พชอ. ดีเด่น โดยทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) พบว่า พชอ. มีความเข้มแข็ง นำนโยบายไปปฏิบัติ ดูแลกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ซึ่งได้คัดเลือก พชอ.เลาขวัญ เป็น พชอ. ดีเด่นระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือกเป็น พชอ. ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในระดับเขตสุขภาพที่ 5 ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่านได้แก่ นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ นายจารึก ไพศาล สาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และชื่นชมแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เลาขวัญ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สสจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลเลาขวัญ และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 13 เมษายน 2567 นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี นายแพทย์ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
วันที่ 13 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทีมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา จำนวน 2 จุด ที่ จุดป้อมตำรวจสายตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น และจุดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และได้เยี่ยมห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีนายแพทย์ชัช จันทร์ขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พร้อมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
โดยโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย มีความพร้อมในการดูแลประชาชน รองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการเสียชีวิต

  1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
  2. สสจ.กาญจนบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
  3. รดน้ำขอพร ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
  4. สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เน้นย้ำข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,