hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาสธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการงานชันสูตรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมได้มีการกำหนดการลง Internal audit ปี 2564 และติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยมีผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพงานชันสูตรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัด ทีมอำเภอนำทีมโดย
ปลัดอาวุโสอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานระดับอำเภอ รับการตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 45 อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในปีนี้จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ให้ครบทุก 13 อำเภอ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 3 ประเภทชมรม คือชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และเตรียมพร้อมประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเวชภัณฑ์ จากกองโรคติดต่อทั่วไปและสถานฑูตสหรัฐอเมริกา(US Embassy;Civil Military Support Element Thailand)ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเวชภัณฑ์ให้พื้นที่ที่มีความต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวรรณะ วระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและผู้ประสานงานในแต่ละด้าน จัดทำแผนปฏิบัติการ เตรียมกลุ่มเป้าหมาย ประสานเตรียมความพร้อมระบบ Cold chain เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลาทั้งในขณะจัดเก็บและขนส่งวัคซีนจนกระทั่งถึงหน่วยบริการ ขั้นตอนในขณะให้บริการที่ต้องนำวัคซีนที่มีอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของวัคซีน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho