hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายสมยศ แสงหิ้งห้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในการศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเอื้อม บุญรอด สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
จากนั้นมีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2567 โดยทั้ง 2 จังหวัด มีเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีทีมจังหวัดกาญจนบุรี / อำเภอ TO BE NUMBER ONE ด่านมะขามเตี้ย/ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร / ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิสุทธรังษี ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ จังหวัดกาญจนบุรี ในการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย ในการประชุมมีการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถานการณ์โครงสร้างของประชากรและผลกระทบ การขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญยวรีย์ หงส์ทอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร สำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ จากนั้นมีการจัดเสวนาการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีผู้แทนจาก อบต.บ่อพลอย ทต.ไทรโยค และ ทต.ท่าม่วง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ให้ทราบถึง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่มีผู้สูงอายุมาก ขึ้น และผลกระทบที่จะได้รับ ถ้าเรายังไม่มีการเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์สังคมสูงวัย โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีประชากรตามทะเบียน ราษฎร์ทั้งสิ้น 894,283 คน มีผู้สูงอายุ 158,205 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 และการดำเนินงานต่างๆยังคงดำเนินงานเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงเป็นเวทีมี่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ ดังกล่าวและแนวทางในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ ที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมจะเป็น ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้ง 122 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงาน ทีมพี่ เลี้ยงของคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในลำดับที่ 19 ของประเทศ และอยู่ในลำดับที่7ของเขตสุขภาพที่ 5 สำหรับอำเภอที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดด้วยโรคไข้เลือดออกได้แก่ อำเภอห้วยกระเจา ตำบลดอนแสลบ เป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ได้มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มาตรการการดำเนินงานมุ่งเน้นการกำจัดและควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเป็นมาตรการหลัก และเสริมมาตรการอื่นๆเช่นการตรวจสอบและควบคุมโรคทันทีเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นโดยใช้ขบวนการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเชิงรุกดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเขตเมือง ชนบท บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนภายใต้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอก ให้มีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรครวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ชุมชน โดยดำเนินมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ทำให้ชุมชนปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีการชี้แจงคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3405/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 การขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี การประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมุ่งเน้นประเด็น Health for Wealth คือพัฒนาสุขภาพให้ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมดีตามมา ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำมาตรฐาน การประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และมาตรฐานการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มาตรฐานอาหารเป็นยาสู่วิถีรักษ์สุขภาพ โดยมีแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพให้เกิด For All Well - Being โดยคำนึงถึงขอบเขตปัจจัยด้านบุคคล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกำหนดสถานะ ทางสุขภาพของบุคคลและประชาชน และมีภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมขับเคลื่อนในกิจการเวลเนส 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 2) ประเภทภัตตาคาร 3) ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 4) ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 5) ประเภทสถานพยาบาล และสมุนไพร และมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย
ในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนการดำเนินการต่อยอดสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนงานเส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,