hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นพ.จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ พร้อมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวันนี้ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา ตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลาขวัญ และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขทุกแห่ง พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่ เเละพร้อมเพรียงทุกแห่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพของ อสม. ระดับจังหวัด 12 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ในการประชุมมีการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี พ.ศ. 2567 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ อสม. 5 สาขา ได้แก่สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สาขาสุขภาพจิตชุมชน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและ เชิดชูเกียรติ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เสริมสร้างระบบเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ ภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการ ถ่ายทอดสิ่งดีงามของ อสม. ในการทำงานดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ พร้อมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยเริ่มจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลไทรโยค และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขทุกแห่ง พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่ เเละพร้อมเพรียงทุกเเห่ง

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho