สสจ.กาญจนบุรี บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายสมยศ แสงหิ้งห้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในการศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเอื้อม บุญรอด สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
จากนั้นมีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2567 โดยทั้ง 2 จังหวัด มีเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีทีมจังหวัดกาญจนบุรี / อำเภอ TO BE NUMBER ONE ด่านมะขามเตี้ย/ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร / ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิสุทธรังษี ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้
 

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,