สสจ.กาญจนบุรี ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ จังหวัดกาญจนบุรี ในการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ จังหวัดกาญจนบุรี ในการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย ในการประชุมมีการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถานการณ์โครงสร้างของประชากรและผลกระทบ การขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญยวรีย์ หงส์ทอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร สำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ จากนั้นมีการจัดเสวนาการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีผู้แทนจาก อบต.บ่อพลอย ทต.ไทรโยค และ ทต.ท่าม่วง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ให้ทราบถึง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่มีผู้สูงอายุมาก ขึ้น และผลกระทบที่จะได้รับ ถ้าเรายังไม่มีการเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์สังคมสูงวัย โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีประชากรตามทะเบียน ราษฎร์ทั้งสิ้น 894,283 คน มีผู้สูงอายุ 158,205 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 และการดำเนินงานต่างๆยังคงดำเนินงานเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงเป็นเวทีมี่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ ดังกล่าวและแนวทางในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ ที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมจะเป็น ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้ง 122 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงาน ทีมพี่ เลี้ยงของคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
 

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,