อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในลำดับที่ 19 ของประเทศ และอยู่ในลำดับที่7ของเขตสุขภาพที่ 5 สำหรับอำเภอที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดด้วยโรคไข้เลือดออกได้แก่ อำเภอห้วยกระเจา ตำบลดอนแสลบ เป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ได้มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มาตรการการดำเนินงานมุ่งเน้นการกำจัดและควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเป็นมาตรการหลัก และเสริมมาตรการอื่นๆเช่นการตรวจสอบและควบคุมโรคทันทีเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นโดยใช้ขบวนการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเชิงรุกดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเขตเมือง ชนบท บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนภายใต้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอก ให้มีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรครวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ชุมชน โดยดำเนินมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ทำให้ชุมชนปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,