สสจ.กาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีการชี้แจงคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3405/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 การขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี การประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมุ่งเน้นประเด็น Health for Wealth คือพัฒนาสุขภาพให้ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมดีตามมา ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำมาตรฐาน การประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และมาตรฐานการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มาตรฐานอาหารเป็นยาสู่วิถีรักษ์สุขภาพ โดยมีแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพให้เกิด For All Well - Being โดยคำนึงถึงขอบเขตปัจจัยด้านบุคคล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกำหนดสถานะ ทางสุขภาพของบุคคลและประชาชน และมีภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมขับเคลื่อนในกิจการเวลเนส 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 2) ประเภทภัตตาคาร 3) ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 4) ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 5) ประเภทสถานพยาบาล และสมุนไพร และมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย
ในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนการดำเนินการต่อยอดสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนงานเส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,