hotnews

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการตรวจและระบบงานใบอนุญาต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้ระบบงานใบอนุญาตที่ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน ในการให้บริการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความโปร่งใสในการออกใบอนุญาต


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ตามบทบัญญัติ “กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหารถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยให้มีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค จำนวน 100 คน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่1/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho