hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ อำเภอสุขภาพดีและยกระดับศักยภาพ อสม.เชิงรุกยุคดิจิทัล และเศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Community) ตามโครงการอำเภอสุขภาพดี ชีวียั่งยืน ขับเคลื่อน 100 อำเภอสุขภาพดี ใน 100 วัน โดยผ่านกลไกปฐมภูมิระดับอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมมีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี ระดับจังหวัด อสม.เชิงรุกยุคดิจิทัล เศรษฐกิจสุขภาพ และการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ “สาสุข อุ่นใจ” โปรแกรม CL UCCARE , Health Station และ Smart อสม.


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI - V) ในพื้นที่ 13 อำเภอ รุ่นที่ 1 โดยมีนายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด มีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ยาเสพติด โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติภายใต้การบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมมือ แก้ปัญหา การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง ในการประชุมมีการบรรยายเรื่องการประเมินผู้ป่วย และสัญญาณเตือนอาการผิดปกติทางจิต แนวทางการจัดการดูแล และการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 การนำส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด แนวทางปฏิบัติการนำส่งต่อ (Refer) ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด และการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทพญ.ลักขณา กิตติวโรดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ OPD ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พร้อมติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย Quick win 100 วัน และรับฟังปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน พร้อมทั้งพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมโรงพยาบาล Smart Hospital (การพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ OPD), GREEN @ CLEAN Hospital และเยี่ยมชมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมีนายแพทย์ชัช จันทร์ขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นายบุญเอื้อม บุญรอด สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นพ.ปริพนท์ จุลเจิม ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้รอยต่อ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) โดยมีนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีการชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปี พ.ศ. 2567 สถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและ แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 แนวทางการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และการเบิกค่าใช้จ่ายฯ รายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด(จังหวัดพื้นที่นำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการ) ข้อสั่งการ และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho