hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดย นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.759673903021957


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก) และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว้ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่ของสุขศาลาพระราชทานได้รับบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.759567353032612


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปี 2567 โดยการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นกลไกลกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือการพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ ผู้ได้รับประโยชน์จาการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลคือ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาล ดังนั้นการพัฒนาระบบงานสำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุรภาพขององค์กรจะช่วยให้องค์กรมีระดับคุณภาพที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายคุณภาพความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และมีความพร้อมสามารถรองรับระบบบริการที่มีคุณภาพได้สืบต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.758952939760720


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2567
ในการประชุมมีการชี้แจงสรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) สรุปข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 จากนั้นรองนายแพทย์สาธารณสุขมีการชี้แจงเรื่อง โครงการพาหมอไปหาประชาชน ประเด็นต่อมาในส่วนของหัวหน้ากลุ่มงานมีการชี้แจงเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ผลการพิจารณาคัดเลือก พชอ.ดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2566 เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัด ครั้งที่ 1/2567 และแนวทางการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและการติดตามการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  1. สสจ.กาญจนบุรี รับมอบเกียรติบัตรชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก่ พชอ.เลาขวัญ
  2. สสจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลเลาขวัญ และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
  4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,