hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมกำกับติดตามการดำเนินการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 นพ.นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในการประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล (QA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไก ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กรและระบบบริการอย่างต่อเนื่องร่วมกับการพัฒนามาตรฐานของวิชาชีพต่างๆ ไปพร้อมกัน เกิดการบูรณาการงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ จัดระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จากทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" ด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณบ้านปากแพรก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดงานพิธีแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho