hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) ที่โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี นพ. พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ. สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ. สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ นพ. อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellence ที่ตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของจังหวัดได้ โดยมีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของจังหวัด ครอบคลุมสถานบริการ ทุกแห่งภายในจังหวัดได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่5 รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ร่วมกันทั้ง 19 สาขา ในการประชุมครั้งนี้จะได้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมเพื่อประชาชนได้ประโยชน์จาก การจัดให้บริการสุขภาพเป็นอย่างดียิ่งขึ้น ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม19 สาขา ดังนี้
กลุ่ม Excellence Service ประกอบด้วย สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด มะเร็ง การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
กลุ่ม Service Plan บริการหลัก ประกอบด้วย สาขาแม่และเด็ก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ อายุกรรม ศัลยกรรม ตา ไต สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่ม Service Plan ที่เชื่อมโยงกับ Primary Care ประกอบด้วย บริการปฐมภูมิ แพทย์แผนไทยฯ โรคไม่ติดต่อ (NCD) RDU lntermediate Care Palliative Care และยาเสพติด


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วยนายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีนายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงานของการเปิดคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ( SMC ) ในครั้งนี้ มีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราช การของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้จัดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนานั้น มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้การดูแลรักษาประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีการเข้ารับบริการจากกลุ่มประชาชนที่กล่าวมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความแออัดของผู้มารับบริการ อีกทั้งประชาชนมีความตื่นตัวต่อการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ จึงมีความคาดหวังต่อบริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น เกิดการแสวงหาแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถเฉพาะทางด้านการแพทย์ ในโรคที่รักษายาก การให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ จึงไม่เพียงพอและต้องรอคิวเระยะเวลาในการพบแพทย์ ทำให้ไม่สะดวกและใช้เวลานานในการมาพบแพทย์แต่ละครั้ง ฉะนั้นทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จึงได้จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อให้บริการการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องรอคิวนาน สามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเปิดให้บริการนั้นจะเปิดให้บริการบริเวณชั้น G ตึก 100 ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ในวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 16.30 - 20.30 น. ซึ่งประชาชนสามารถเลือกรับบริการจากแพทย์เฉพาะทางเบิกได้ตามสิทธิ และจ่ายส่วนต่างตามประกาศฯ ของกระทรวงสาธารณสุขได้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการประชุมตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ในพื้นที่เป้าหมาย กำหนดรูปแบบการประเมิน บทบาทของทีมประเมิน เอกสารประกอบการประเมินของคณะกรรมการ และการรายงานผลการประเมินรับรอง เพื่อการพัฒนางานแบบบูรณาการ เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการเชื่อมโยงกับหน่วยบริการแม่ข่ายและประสานร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนอย่างไร้รอยต่อ ทั้งระบบป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคและธรรมาภิบาล ให้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดีเนื่องจาก รพ.สต.เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิอันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี และเป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ ประธานชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานคุณธรรม และเรื่องเล่าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เชิดชู หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นแบบอย่างให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,