hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณห้องโถง อาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หมอพื้นบ้าน ภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย ด้วยมีพระราโชบายที่จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชน และพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตามพระราชปณิธาน นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการ รับมอบ/ส่งคืน ตำรับ/ตำรา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้เป็นสมบัติ ของชาติ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นการบูร ต้นมะหาด ต้นเทพธาโร ต้นมะตูมนิ่ม หรือต้นไม้สมุนไพรยืนต้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย สืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ฝ่ายการแพทย์ นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางศิริพร เจริญพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้จังหวัดและอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในรูปแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise ) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตามภารกิจในโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร นพ.พราน ไพรสุวรรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 ราชบุรี นายกวี โพธิ์เงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน) และคณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เสนารักษ์พล ร.9 ด่านความคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพุน้ำร้อน ด่านสังขละบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พราน ไพรสุวรรณ และคณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรี่องกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) และการเฝ้าระวังควบคุมโรคจังหวัดชายแดน มาตรฐาน SAT และ JIT เพื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง และรักษาระดับความสามารถในการตรวจจับ ประเมินสถานการณ์ และรายงานการเกิดเหตุหรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎอนามัยฯ ตามสมรรถนะหลัก ๘ ด้าน (๑.ด้านกฎหมาย นโยบายระดับชาติ ๒.ด้านการประสานงานและการสื่อสารกับจุดประสานงานกฎอนามัยฯ ๓.ด้านการเฝ้าระวัง ๔.ด้านการตอบโต้ ๕.ด้านการเตรียมความพร้อม ๖.ด้านการสื่อสารความเสี่ยง ๗.ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และ๘.ด้านห้องปฏิบัติการ) และด้านตัวชี้วัดของการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดตามภาวะอันตราย ๕ ด้าน(๑.โรคติดเชื้อ ๒.โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ๓.อาหารปลอดภัย ๔.สารเคมี ๕.กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์) เพื่อการตรวจจับ เฝ้าระวัง และการสอบสวนควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการตรวจจับการระบาดของโรคหรือภัยคุกคามด้านสาธารณสุขได้ตั้งแต่ระดับชุมชน รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) และการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเฉียบพลัน (AFP)


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,