hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ว ประจำปี 2556 ณ วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์-เขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน โดยพุทธศาสนิกชนจะนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ถวายแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย และใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบัน เทียนพรรษามีความจำเป็นน้อยลง พุทธศาสนิกชนบางส่วนจึงได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แทน ถึงอย่างไรก็ตามการถวายเทียนพรรษา ยังคงเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในวันเข้าพรรษา เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนางสาววิมล กำเนิดกาญจน์ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาศสมช. ปี 2558 และได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรประเภทประชาชน ปี 2559 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รวมอายุ 62 ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีสุวรรณาวาส (วัดทุ่งทอง) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินระดับเขต “การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน” เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อแจ้งเรื่องการแต่งตั้ง แจกแจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินระดับเขต และแนวทางการประเมิน “การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน” เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมพิจารณากำหนดการตรวจประเมินโรงพยาบาลชุมชนที่ขอรับการประเมินตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ และสาธารณสุขอาเซียน ปี 2562 เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีบริบทพื้นที่ติดชายแดนคล้ายกับจังหวัดจันทบุรี มีช่องทางการเข้าออกหลากหลายช่องทาง มีแรงงานผิดกฎหมายและแรงงานแอบแฝงที่ไม่สามารถควบคุมการเข้าออกได้ การให้บริการผู้ป่วยต่างชาติในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนสูงขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ และสาธารณสุขอาเซียน ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางยุพเยาว์ วิศพรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบบริการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,