hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 18 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา  วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) “ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)” จากกะรทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม พร้อมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานในพื้นที่หมอกควัน และมอบนโยบายและข้อสั่งการในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดกาญจนบุรี ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี ในระดับภาค และระดับจังหวัด ประจำปี 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลงานและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรเพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ และการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการได้อย่างมีคุณภาพ ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุและกลุ่มวัยต่างๆ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ปีพุทธศักราช 2555 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์อิทธพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอท่ามะกา พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยข้าราชการสตรีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขของอำเภอท่ามะกา และประชาชนทั่วไป


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,