hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และ รพ.สต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย Smart Hospital งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว งานปฐมภูมิ Service Plan งานสุขภาพจิตและยาเสพติด ตรวจสอบภายใน CFO งบลงทุน และงบค่าเสื่อม รวมทั้งปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.จิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง และคณะให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมใจประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาติไทยให้สืบต่อไป เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง หรือวัดใต้ ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัสโสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และมี นายจักรกฤษ โพธิ์แพงพุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ภาคี เครือข่าย ในจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ของจังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นปฏิรูปในแผนปฏิรูป 11 คณะ ให้แกนสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกันเสนอแนะข้อมูล กิจกรรม โครงการในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,