นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Best practice) เขตสุขภาพที่ 5 การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง X.-.Alert แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง ราชบุรี รักษ์ใจ ห่วงใยสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ นส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นพ.จุมพล สมประสงค์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายมานิจ คณวรรณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ทำให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,