อบรมการพัฒนาศักยภาพสร้างทีมสู่ระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าว 4.0 ปี 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพสร้างทีมสู่ระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าว 4.0 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขื้น


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,