ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลงานและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลงานและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรเพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ และการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการได้อย่างมีคุณภาพ ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุและกลุ่มวัยต่างๆ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,