hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Best practice) เขตสุขภาพที่ 5 การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง X.-.Alert แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง ราชบุรี รักษ์ใจ ห่วงใยสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ นส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นพ.จุมพล สมประสงค์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายมานิจ คณวรรณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ทำให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพสร้างทีมสู่ระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าว 4.0 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขื้น


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และ รพ.สต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย Smart Hospital งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว งานปฐมภูมิ Service Plan งานสุขภาพจิตและยาเสพติด ตรวจสอบภายใน CFO งบลงทุน และงบค่าเสื่อม รวมทั้งปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.จิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง และคณะให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho