การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 โดยเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสนับสนุนละพัฒนาภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี จำเป็นต้องใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ และเพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจการดูแลสุขภาพ และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประชาชน และชุมชน สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อความร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho