ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการประชุมตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ในพื้นที่เป้าหมาย กำหนดรูปแบบการประเมิน บทบาทของทีมประเมิน เอกสารประกอบการประเมินของคณะกรรมการ และการรายงานผลการประเมินรับรอง เพื่อการพัฒนางานแบบบูรณาการ เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการเชื่อมโยงกับหน่วยบริการแม่ข่ายและประสานร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนอย่างไร้รอยต่อ ทั้งระบบป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคและธรรมาภิบาล ให้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดีเนื่องจาก รพ.สต.เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิอันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี และเป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,