ประชุมคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเห็นว่าสุขภาพกายและใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิต ของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งคือประชาชนเช่นเดียวกัน ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับ ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตาม หลักมนุษยธรรม จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 (โครงการพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์) เครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขฯ ต้นแบบ และแผนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผลการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ACT0704 ร้อยละความสำเร็จในการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อสำคัญในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย และสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,