ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566 ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องคำสั่งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ชี้แจงตัวชี้วัดและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2566 จากนั้นมีการหารือแนวทางการประเมินผลนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ ฐานข้อมูลสาธารณสุขชายแดน 4 จังหวัด ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม (House Model Quick Win) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จัดทำมาตรฐานสำหรับการส่งผู้ป่วยจากต่างประเทศเพื่อเข้ามารับการรักษาพยาบาลภายในประเทศ และการจัดทำ Timeline แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho