ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน เพื่อรับฟังการนำเสนอ สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบบริหารงาน ระบบบริการ ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน นายจำนงค์ โพธิ์ทา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมทวน นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม. จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การต้อนรับ
ในการนี้ นพ.ปริพนท์ จุลเจิม ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้รอยต่อ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho