สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องภัยเงียบด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง “STROKE”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อยและทำให้เกิดความพิการตลอดชีวิตถึงร้อยละ 70 ในรายที่เป็นรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคนี้สูงถึง 15 ล้านรายต่อปีทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านราย ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากรแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 3 ในเพศชาย นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่า 100 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้วยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 80 โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ประชาชนควรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานโสตฯ) จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยเงียบด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง “STROKE” สัญญาณเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องภัยเงียบด้านสุขภาพ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สัญญาณเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เผยแพร่สู่ประชาชน สื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,