ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดการอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข หลักสูตร “อัศวิน” รุ่นที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดการอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข หลักสูตร “อัศวิน” รุ่นที่ 1 สร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมย้ำความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาตนเอง องค์กร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบโอวาทและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 38 คน ที่ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดเปิดกว้าง รอบรู้ มีความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเผชิญสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 หรือ หลักสูตร “อัศวิน” เป็นการสร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีทักษะทางสังคม มีความคิดรวบยอด สามารถวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีความสุข
“ขอให้นำความรู้ ทักษะ แนวคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุง พัฒนาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน โดยขอให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ หมั่นพัฒนาตนเอง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะจะเป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาความรู้ ให้กลายเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ นำไปปฏิบัติและสอนต่อให้ผู้อื่นปฏิบัติได้ รวมถึงกล้าตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และดูผลกระทบรอบด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร และประชาชน” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว
ทั้งนี้ การฝึกอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข หลักสูตร “อัศวิน” รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และหน่วยงานภายนอก อาทิ แพทย์จาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง และหัวหน้างานสำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เป็นต้น

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho