ประชุมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 11.00 น. อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการ มสส.สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุขและสังคมโดยรวม รวมทั้งเป็นขวัญ กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีสมาชิกและครอบครัวสาธารณสุขเดือดร้อนและประสบปัญหา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานสาธารณสุข
การประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2564 หารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานของชมรมฯ เพื่อบริหารกิจการของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรีตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของสมาคมฯ ปี 2564 รวมทั้งตั้งกลุ่ม Line เพื่อการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่รวดเร็ว

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho