ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล (QA)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล (QA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไก ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กรและระบบบริการอย่างต่อเนื่องร่วมกับการพัฒนามาตรฐานของวิชาชีพต่างๆ ไปพร้อมกัน เกิดการบูรณาการงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ จัดระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จากทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho