ตจรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัด ทีมอำเภอนำทีมโดย
ปลัดอาวุโสอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานระดับอำเภอ รับการตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 45 อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในปีนี้จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ให้ครบทุก 13 อำเภอ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 3 ประเภทชมรม คือชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และเตรียมพร้อมประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho