โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) ที่โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี นพ. พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ. สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ. สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ นพ. อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellence ที่ตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของจังหวัดได้ โดยมีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของจังหวัด ครอบคลุมสถานบริการ ทุกแห่งภายในจังหวัดได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่5 รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ร่วมกันทั้ง 19 สาขา ในการประชุมครั้งนี้จะได้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมเพื่อประชาชนได้ประโยชน์จาก การจัดให้บริการสุขภาพเป็นอย่างดียิ่งขึ้น ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม19 สาขา ดังนี้
กลุ่ม Excellence Service ประกอบด้วย สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด มะเร็ง การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
กลุ่ม Service Plan บริการหลัก ประกอบด้วย สาขาแม่และเด็ก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ อายุกรรม ศัลยกรรม ตา ไต สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่ม Service Plan ที่เชื่อมโยงกับ Primary Care ประกอบด้วย บริการปฐมภูมิ แพทย์แผนไทยฯ โรคไม่ติดต่อ (NCD) RDU lntermediate Care Palliative Care และยาเสพติด


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,