ติดตามตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย Smart Hospital/ Smart Organization

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตามตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย Smart Hospital/ Smart Organization การจัดบริการประชาชนด้านระบบบริการสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ห้องน้ำ การพัฒนาระบบคิว ลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการแก้ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ที่สำคัญตาม พชอ. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง รพ.สต.บ้านรางสาลี่ รพ.สต.บ้านหนองตากยา รพ.สต.นพกิจโกศล รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี รพ.สต.บ้านตลาดสำรอง รพ.สต.บ้านเขาน้อย และ รพ.สต.บ้านห้วยไร่ อำเภอท่าม่วง จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมม่วงมณี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,