อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาส้วมให้ผ่านมาตรฐาน HAS ภายใต้นโยบาย GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุข

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาส้วมให้ผ่านมาตรฐาน HAS ภายใต้นโยบาย GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุข มีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เป็นผู้จัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ โรงพยาบาล ผู้ดูแลทำความสะอาดส้วม และผู้ประกอบการของสถานบริการส้วมสาธารณะ มีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง และนำความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน HAS (Healthy, Accessibility, Safety) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,