ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนราชการต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและผลงานของส่วนราชการ ให้ข้าราชการตระหนักถึงคุณสมบัติที่ดีของการเป็นข้าราชการ โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2503 การศึกษา จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ และอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ 4 โรงพยาบาลชัยภูมิ ปฏิบัติงานที่ รพ.ชัยภูมิรวม 17 ปี จากนั้นย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับมากมาย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ฯ จากสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติ รางวัลตำบลจัดการสุขภาพ ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ปี 2558 รางวัลผลงานด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตำบลจัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม ปี 2559 รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ปี 2561 และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 นอกจากนี้ยังได้จัดทำ “กาญจนบุรีเวชสาร” เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข จัดทำแผนงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งพื้นที่ตามสภาพปัญหาและภูมิประเทศเป็น 3 โซน ทำให้แผนงานโครงการสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐาน HA ร้อยละ 100 และพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเป็น Smart Hospital / Smart Organization ปี 2559 ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม “กล่องพิฆาตยุง” มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยได้นำไปขยายผล มีการนำเสนอผลงานผ่ายรายการ เรื่องจริงผ่านจอ โตโยต้า คนจริงสร้างสุข ปี 2560 ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม “เตียงไดนามิค พิชิตแผลกดทับ” ปี 2561 ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม “ปฏิทินรายชื่อเด็กตามช่วงวัย” ทำให้สามารถคัดกรองเด็กได้เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และติดตามเด็กได้อันดับที่ 1 ของประเทศ รวมทั้งผลงานอื่นๆ อีกมากมาย
นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ครองตน ครองคน ครองงาน มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนห่างไกลทุรกันดาร โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติชนชั้น ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน เคียงคู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย สืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง ตอบแทนคุณแผ่นดินของเรา
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนข้าราชการพลเรือนคนอื่นๆ เพื่อร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป ข้าราชการทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทเสียสละ มีธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,