ขอเชิญชวนร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริม กิจกรรม แนวทาง การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/innovation

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,