Tuesday, 12 January 2021 22:21

ร่างประกาศ/ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๑๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 22 times

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho