Monday, 11 January 2021 20:53

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 31 times Last modified on Monday, 11 January 2021 21:01

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho