Monday, 16 November 2020 14:18

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักโรงพยาบาลไทรโยค ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 37 times

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho