Friday, 06 November 2020 19:48

ประกาศราคากลาง,ร่างขอบเขตงาน,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก โรงพยาบาลไทรโยค ระยะที่ 1

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 105 times

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho