Wednesday, 08 February 2023 10:42

ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารกาญจนิการ์ สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำ บลปากแพรก อำ เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 184 times Last modified on Wednesday, 08 February 2023 10:42

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho