Tuesday, 31 January 2023 13:55

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง สำ นักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำ บลปากแพรก อำ เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 159 times Last modified on Tuesday, 31 January 2023 13:55

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho