สสจ.กาญจนบุรี ประชุมนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพของ อสม. ระดับจังหวัด 12 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพของ อสม. ระดับจังหวัด 12 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ในการประชุมมีการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี พ.ศ. 2567 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ อสม. 7 สาขา ได้แก่สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช.ฯ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสาขาทันตสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและ เชิดชูเกียรติ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เสริมสร้างระบบเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ ภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการ ถ่ายทอดสิ่งดีงามของ อสม. ในการทำงานดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho