สสจ.กาญจนบุรี ประชุมนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพของ อสม. ระดับจังหวัด 12 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพของ อสม. ระดับจังหวัด 12 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ในการประชุมมีการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี พ.ศ. 2567 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ อสม. 5 สาขา ได้แก่สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สาขาสุขภาพจิตชุมชน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและ เชิดชูเกียรติ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เสริมสร้างระบบเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ ภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการ ถ่ายทอดสิ่งดีงามของ อสม. ในการทำงานดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,