“อนุทิน” หนุนวิสาหกิจชุมชน ยกระดับการปลูกและผลิตกัญชาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพโลก

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสัมมนาวิชาการ ยกระดับการเพาะปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี มู่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก สนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว รวมถึงเกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำไปผลิตยาได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ คาดปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ยกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพ” พร้อมเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และศูนย์นวัตกรรมกัญชา
เพื่อการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั่วโลกเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีความต้องการอย่างกว้างขวาง ทำให้ตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายมีขนาดใหญ่ถึง 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 5 แสนล้านบาท และยังคงครองอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17 โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพมีสัดส่วนรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ในการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระบวนการเพาะปลูกถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญ ต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐาน
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรและการเก็บรวบรวมที่ดีสำหรับ
พืชสมุนไพร “WHO guidelines on good agricultural and collection practices : GACP” เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์สำหรับผลิตยาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมาวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว เกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนากัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 48,298 ล้านบาท
“ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่หลากหลายและมีคุณภาพดี ขอให้นำประโยชน์จากสมุนไพรไทยมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบาย Health for Wealth สำหรับพืชกัญชายังถือเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอกัญชาไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย และจะมีการเสนอต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปีนี้” นายอนุทินกล่าว.

© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho