แสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับหน่วยบริการสุขภาพ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (4 เมษายน 2562) ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับหน่วยบริการสุขภาพ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 4 แห่ง ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่มีเพียงแต่ประชาชนเท่านั้น อสม.ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการที่ อสม. ต้องเป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสารด้านสุขภาพต่างๆ ไปสู่ประชาชนในสังคมยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่า “ยุค 4.0” มีเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การส่งข่าวสารไปสู่ประชาชนทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งความรอบรู้สุขภาพ (Health Literacy) ถือเป็นการวางรางฐานที่สำคัญให้กับคนไทยทุกคน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีสมวัยในทุกช่วงชีวิต ความรอบรู้ด้านสุขภาพช่วยให้ประชาชนไทยรู้เท่าทันสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และสุขภาพของตนเอง ด้วยการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและบริการสุขภาพจากหลายช่องทางจนสามารถตัดสินใจจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,